báo cáo thực hiện tiết kiệm chi phí trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại DN