Báo cáo tiến độ thực hiện cổ phần hóa công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 6 tháng 12 năm 2018