Báo cáo tiền lương, thù lao, tiền thưởng bình quan năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của người quản lý