Báo cáo tiền lương thù lao, tiền thưởng bình quân năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của người quản lý