Báo cáo tình hình chấp hành các chỉ đạo của chủ sở hữu Quý III năm 2021