Báo cáo tình hình chấp hành các chỉ đạo của sở hữu quý I năm 2018