Báo cáo tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ước quý I năm 2021