Báo cáo tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Ước Quý III năm 2021