Điều chỉnh thang lương, bảng lương, phụ cấp lương trong doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBNDTP.