Quyết định về công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lê thuộc Thành