Quyết định về công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp do NN nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc Thành phố n