Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản cố định, công cụ dụng cụ.