Thông báo Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 6.