Thông báo về việc phân công các thành viên BGĐ công ty TNHH MTV DVCIQ6 năm 2019