Giới thiệu về chúng tôi

Giới thiệu về chúng tôi

- Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 6 tiền thân là Xí nghiệp công trình đô thị Quận 6 được thành lập năm 1986 và công văn số 34/LĐ-TCĐM ngày 18/01/1988 về việc thỏa thuận xếp hạng xí nghiệp II.

- Năm 1997 theo Quyết định số 7501/QĐ-UB-KT ngày 30/12/1997 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đổi tên thành Xí nghiệp Dịch vụ Đô thị Quận 6 và đến năm 1999 theo Quyết định số 5060/QĐ-UB-KT ngày 04/9/1999 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức lại doanh nghiệp nhà...

>> Xem thêm

Sơ đồ tổ chức Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 6

Sơ đồ tổ chức Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 6

Sơ đồ tổ chức Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 6

>> Xem thêm